[TRANSLINK] Technische vertalingen, specialisme MSDS vertaling
Translink, Technische vertalingen, specialisme MSDS vertaling, Home Vertaaldiensten / MSDS Vertaling / MSDS Definitie
Translink Vertalingen

Home
Vertaaldiensten
    Website vertaling
    MSDS vertaling
        Definitie
        Werkmethode
        Prijsbepaling
        Documentatie
    Juridische vertaling
Kwaliteitszorg
Klanten
Tarief en Prijsopgave
Bedrijfsprofiel
Links

Talen

  English version
  Nederlandse versie
  Version franÁaise
  Deutsche Version

Contact

Informatie: info@translinknet.be
Gratis offerte: sales@translinknet.beValid HTML 4.01!Wat is een MSDS (Material Safety Data Sheet) of VIB (Veiligheidsinformatieblad)?

Een Veiligheidsinformatieblad of Veiligheidsblad (VIB) of, in het engels, Material Safety Data Sheet (MSDS), is een document dat informatie bevat over de potentiŽle gezondheidsrisico's die het gevolg zijn van de blootstelling aan chemicaliŽn of andere potentieel giftige of gevaarlijke substanties. Daarnaast bevat een VIB ook informatie over de veilige werkprocedures en voorzorgsmaatregelen die gebruikers in acht moeten nemen wanneer ze met chemische producten werken. Een VIB is een essentieel vertrekpunt voor de ontwikkeling van een compleet gezondheids- en veiligheidsprogramma (S&H program). Het bevat immers risico-evaluaties over het gebruik, de opslag, de hantering en de noodprocedures met betrekking tot de beschreven substantie. Het VIB geeft veel meer informatie over de chemische stof of substantie dan het etiket of product label en wordt opgesteld door de fabrikant of leverancier. Het is bedoeld als informatiebron over de gevaren van het product, de chemische stof of het preparaat, over het veilige gebruik van het product, over de mogelijke gevolgen indien de aanbevelingen niet worden opgevolgd, over de te nemen maatregelen indien zich een ongeval of incident voordoet en over het herkennen van de typische symptomen van een overmatige blootstelling aan de stof.

Welke informatie vindt u terug in het VIB?

De informatie in veiligheidsinformatiebladen, opgesteld volgens de Amerikaanse norm ANSI Z400.1-1998, de Europese Richtlijn 91/155/EEG "houdende beschrijving en vaststelling van de wijze van uitvoering voor het systeem voor specifieke informatie inzake gevaarlijke preparaten krachtens artikel 10 van Richtlijn 88/379/EEG van de Raad" met amendementen, en de internationale norm ISO 11014-1 ("Veiligheidsinformatieblad voor chemische produkten - Deel 1: Inhoud en volgorde van rubrieken"), is opgesplitst in zestien secties of rubrieken:

 1. Productinformatie: identificatie van het product (naam), naam, adres en noodnummers van de fabrikant en/of van de invoerder
 2. Samenstelling / Informatie over de bestanddelen
 3. Risico's: gegevens over de ontvlambaarheid, reactiviteit, chronische risico's,...
 4. Eerstehulpmaatregelen: onmiddellijk te nemen maatregelen bij inademing of inslikken van de stof of wanneer deze in contact komt met de ogen of de huid
 5. Brandbestrijdingsmaatregelen: te gebruiken blusmiddelen, vlampunt van de stof, brandbestrijdingsklassen, bovenste en onderste ontvlambaarheidsgrens, gevaarlijke verbrandingsproducten, enz.
 6. Maatregelen bij het ongewild vrijkomen van de stof: aanbevolen maatregelen wanneer de stof wordt gemorst of vrijkomt op het land, in waterwegen, in zee, in de lucht, enz.
 7. Hantering en opslag: informatie over aanbevolen procedures voor hantering/gebruik en opslag/bewaring van de chemische stof
 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / Persoonlijke bescherming: deze sectie bevat vaak de blootstellingslimieten per land (ingedeeld per blootstellingsvorm), alsook de aanbevolen of verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen (ademhalingsbescherming, huidbescherming, bescherming van ogen en gezicht, enz.)
 9. Fysische en chemische eigenschappen: informatie zoals dampdruk, dampdichtheid, soortelijk gewicht, oplosbaarheid in water, verschijningsvorm, geurtype, kookpunt, pH, viscositeit, verdampingssnelheid, vriespunt,...
 10. Chemische stabiliteit en reactiviteit: informatie over de stabiliteit van de stof, te vermijden condities, niet-compatibele stoffen of materialen, gevaarlijke ontledingsproducten, enz.
 11. Toxicologische informatie: informatie over acute en chronische toxiciteit van de stof, eventueel gegevens over bekende kankerverwekkende eigenschappen of over laboratoriumproeven
 12. Ecologische informatie: informatie over de ecotoxiciteit van de stof, analyse van de bestanddelen, afbreekbaarheid in verschillende milieus, enz.
 13. Instructies voor de verwijdering: deze sectie bevat vaak verwijzingen naar de lokaal geldende wetten inzake de verwijdering van gevaarlijke chemische producten
 14. Informatie over het transport: verzendnaam, gevarenklasse, UN-nummer, verpakkingsgroep
 15. Wettelijk verplichte informatie: classificatie van de stof, eisen op het vlak van etikettering
 16. Overige informatie: eventueel een lijst van gebruikte afkortingen, referenties, verwijzing naar relevante EU-richtlijnen en Europese of internationale normen, versiebeheer van het VIB,...

Waarom uw veiligheidsinformatieblad vertalen?

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van werknemers om ervoor te zorgen dat voor alle gevaarlijke producten die op de werkplaats worden gebruikt een recent veiligheidsblad (minder dan drie jaar oud) beschikbaar is. Het VIB moet ter beschikking gesteld worden van alle werklieden die aan het product worden blootgesteld, alsook aan het Comitť voor Preventie en Bescherming op het Werk. Als een VIB is opgesteld in een taal die niet wordt verstaan door de werknemers, dan moet deze worden vertaald in de moedertaal van het personeel dat met de gevaarlijke stof moet omgaan. De werknemer is verplicht om voor alle gevaarlijke producten een voor iedereen verstaanbaar veiligheidsinformatieblad op te stellen. De invoerder van producten die gevaarlijke chemische substanties bevatten, moet voor deze stoffen een VIB of MSDS opstellen in de taal van het importerende land (het zogenaamde "downstream flow" principe). Een MSDS vertaling wordt dan ook vaak uitgevoerd om te voldoen aan een wettelijke verplichting, maar draagt tevens bij tot de verbetering van de veiligheid op de werkplek.