[TRANSLINK] Technische vertalingen, specialisme MSDS vertaling
Translink, Technische vertalingen, specialisme MSDS vertaling, Home Vertaaldiensten / MSDS Vertaling / VIB Woordenlijst
Translink Vertalingen

Home
Vertaaldiensten
    Website vertaling
    MSDS vertaling
        Definitie
        Werkmethode
        Prijsbepaling
        Documentatie
            Woordenlijst
            Gangbare afkortingen
            Officiële acroniemen
    Juridische vertaling
Kwaliteitszorg
Klanten
Tarief en Prijsopgave
Bedrijfsprofiel
Links

Talen

  English version
  Nederlandse versie
  Version française

Contact

Informatie: info@translinknet.be
Gratis offerte: sales@translinknet.beValid HTML 4.01!Nederlands - Engels - Frans woordenboek van courant voorkomende termen in veiligheidsinformatiebladen (MSDS)

Opmerking: Deze woordenlijst van MSDS-termen is samengesteld voor en door professionele auteurs en vertalers van veiligheidsinformatiebladen. Hoewel de terminologie juist en accuraat is, dient u steeds te controleren of het gebruik van een bepaalde term adequaat is in de gegeven context. Deze woordenlijst wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld met nieuwe termen.

NederlandsEngelsFrans
actief bestanddeelactive ingredientcomposant actif
acuutacuteaigu
ademhalingsbeschermingrespiratory protectionprotection respiratoire
ademhalingsmoeilijkhedenrespiratory difficultiesdifficultés respiratoires
ademhalingssysteembreathing systemsystème de respiration
ademhalingstoestelbreathing apparatusappareil respiratoire
afbreekbaarheiddegradabilitydégradabilité
afvalverwerkingwaste processingtraitement des déchets
afzuigkapfume hoodhotte d'aspiration
alkalialkalialcali
alkalischalkalinealcalin
artsphysicianmédecin
aërosol, spuitbusaerosol aérosol, bombe aérosol
basebasebase
basischbasicbasique
beroepsmatige blootstellingsgrensoccupational exposure limitlimite d'exposition professionnelle
beschermende kledijprotective clothingvêtements de protection
besmette kledijcontaminated clothingvêtements contaminés
bijproductenby-productssous-produits
biochemische zuurstofbehoeftebiochemical oxygen demanddemande en oxygène biochimique
biologisch afbreekbaarbiodegradablebiodégradable
biologisch gevaarlijke stofbiohazardous materialmatière dangereuse pour l'organisme
biologisch risicobiohazardrisque biologique
biologische zuurstofbehoeftebiological oxygen demand (BOD)demande biologique d'oxygène (DBO)
biomassabiomassbiomasse
bovenste ontploffingsgrensupper explosion limit (UEL)limite supérieure d'explosivité
bovenste ontvlambaarheidsgrensupper flammable limit (UFL)limite supérieure d'inflammabilité
brandbare stofcombustible materialmatière combustible
brandbare vloeistofcombustible liquidliquide combustible
brandbestrijdingsmiddelen, blusmiddelenextinguishing mediamoyens de lutte contre l'incendie
brandweermanfire fighterpompier
brutoformulegross compositionformule brute
carcinogeen, kankerverwekkendcarcinogeniccarcinogène, cancérigène
carcinogeen, kankerverwekkende stofcarcinogensubstance carcinogène, substance cancérigène
centrale zenuwstelselcentral nervous systemsystème cérébro-spinal, système nerveux central
chemische formulechemical formulaformule chimique
chemische naamchemical namenom chimique
chemische reactiviteitchemical reactivityréactivité chimique
chemische zuurstofbehoeftechemical oxigen demand (COD)demande chimique d'oxygène (DCO)
chronischchronicchronique
cm waterkolominches of water columncm de colonne d'eau
contaminatie, verontreinigingcontamination, pollutioncontamination, pollution
corrosieve stofcorrosive materialmatière corrosive , produit corrosif
dampvapourvapeur
dampdichtheidvapour densitydensité de vapeur
dampdrukvapour pressurepression de vapeur
dampenfumesfumées
dampmaskerdamp maskmasque contre les vapeurs
dampspanningvapour tension, vapor tensiontension de vapeur
dichtheiddensitydensité
diffuse verontreiniging diffuse pollutionpollution diffuse
dodelijke concentratielethal concentrationconcentration létale
door de lucht vervoerde verontreinigingairborne contaminantpolluant atmosphérique
droog chemisch poederdry chemical powderpoudre chimique sèche
duizeligheiddizzinessvertige
eerstehulpmaatregelenfirst aidpremiers secours
embryotoxischembryotoxicembryotoxique
emissiefactoremission factorfacteur d'émission
empirische formuleempirical formulaformule empirique
explosiegrenswaardenexplosive limitslimites d'explosibilité
fysische toestandphysical stateétat physique
gasmaskergas maskmasque à gaz
gecontroleerde mechanische ventilatiecontrolled mechanical ventilationventilation mécanique contrôlée
gesloten bekerclosed cupcoupelle fermée
geurdrempelodour thresholdseuil d'odeur
gevaarlijk bestanddeelhazardous ingredientcomposant dangereux
gevaarlijke goederendangerous goodsmarchandises dangereuses
gevaarlijke polymerisatiehazardous polymerizationpolymérisation dangereuse
gevaarlijke verbrandingsproductenhazardous combustion productsproduits de combustion dangereux
gevaarsidentificatienummerhazard identification numbernuméro d'identification de danger
gevarenklassehazard classclasse de danger
gezichtsmaskerface maskmasque couvrant le visage
giftige stofpoisonous materialmatière vénéneuse
giftigheid voor het milieutoxicity for the environmenttoxicité pour l'environnement
grens voor kortdurende, herhaalde blootstellingshort-term exposure limitvaleur limite pour des expositions brèves susceptibles d'être répétées
handschoenenglovesgants
handschoenen met manchettengloves with cuffsgants à manchettes
hart- en longreanimatieemergency cardiopulmonary resuscitationréanimation cardio-pulmonaire
hoofdpijnheadachemaux de tête
inadembare deeltjesrespirable size particulatesparticules respirables
inademeninhalationinhalation
indammencontaincontenir
inert bestanddeelinert ingredientcomposant inerte
inslikkeningestioningestion
keelontstekinganginaangine
keelpijnsore throatmal de gorge
kleurcolorcouleur
kookpuntboiling pointpoint d'ébullition
kritische belastingcritical loadcharge critique
kunstmatige ademhalingartificial breathingrespiration artificielle
kwaadardige tumormalignant tumortumeur maligne
latentieperiodelatent periodpériode de latence
leververgif, levertoxinehepatotoxinhépatotoxine
maagpijnstomac achemal à l'estomac
manometerdrukgage pressurepression relative (à la jauge)
maximum concentratieceiling concentrationconcentration maximale
mengbaar, vermengbaarmiscible miscible
milieubeheerenvironmental managementgestion de l'environnement
moleculair gewichtmolecular weightpoids moléculaire
molecuulformulemolecular formulaformule moléculaire
mutageenmutagenmutagène
natuurlijke verluchtingnatural ventilationventilation naturelle
neurotoxineneurotoxinneurotoxine
niet-vluchtige organische verbindingennon-volatile organic compound (NVOCs)composés organiques non volatiles
octanol-water verdelingscoëfficiëntoctanol/water partition coefficientcoefficient de partage octanol-eau
onderste ontploffingsgrenslower explosion limit (LEL)limite inférieure d'explosivité
onderste ontvlambaarheidsgrenslower flammable limit (LFL)limite inférieure d'inflammabilité
ondoordringbaarimpervious imperméable
onopzettelijk vrijkomen van gevaarlijke stofaccidental release of hazardous materialdégagement involontaire d'une matière dangereuse
ontledingsproductendecomposition productsproduits de décomposition
ontploffingsbestendige ventilatie-uitrustingexplosion-proof ventilation equipmentéquipement de ventilation résistant aux explosions
ontstekingsbronignition sourcesource d'allumage
ontvlambaarheid bereikflammable rangeintervalle d'inflammabilité
ontvlambare stofflammable materialmatière inflammable
oogcontacteye contactcontact avec les yeux
oplosbaarsolublesoluble
oplosmiddelsolventsolvant
overgevoeligheid van de ademhalingswegenrespiratory sensitizationsensibilisation des voies respiratoires
overvloedig spoelen met zuiver waterrince abundantly with clear waterrincer abondament à l'eau claire
oxidatiemiddeloxidizing agentagent oxydant
oxiderende stofoxidizing materialmatière comburante
perifere zenuwstelselperipheral nervous systemsystème nerveux périphérique
persistentiepersistencepersistence
persoonlijke beschermingsmiddelenpersonal protection equipmentmoyens de protection individuelle
plaatselijk afzuigsysteemlocal exhaust systemsystème d'aspiration localisée
polymeerpolymerpolymère
pyrofoorpyrophoricpyrophorique
regelgevingregulationsrégulations
relatieve dichtheidrelative densitydensité relative
risico, gevaarhazardrisque, danger
rookafzuigsysteemfume extractorsystème d'évacuation des fumées
samengeperst gascompressed gasgaz comprimé
slijmvliesmucous membranesmuqueuse
smeltpuntmelting pointpoint de fusion
soortelijk gewichtspecific gravitypoids spécifique
sorptiemiddelsorbentsorbant
symptomensymptomssymptomes
technische middelen om blootstelling aan de stof te beperkenengineering controlsmoyens techniques visant à réduire l'exposition à la substance
thermische ontledingthermic decomposition décomposition thermique
tijdsgewogen gemiddelde grenswaarde voor blootstellingtime-weighted average exposure limitvaleur d'exposition moyenne pondérée dans le temps
toelaatbare blootstellingsgrenspermissible exposure limitlimite d'exposition admissible
toxisch voor de foetusfetotoxictoxique pour le foetus
toxische stoftoxic materialmatière toxique
veiligheidsbrilsafety glasseslunettes de sécurité
veiligheidsbrilsafety goggleslunettes de sécurité
veiligheidsschoenensafety shoeschaussures de sécurité
verdampingssnelheidevaporation ratetaux d'évaporation
verdelingscoëfficiëntpartition coefficientcoefficient de partage
verdunningsventilatiedilution ventilationventilation par dilution
verpakkingsgroeppackaging groupgroupe de conditionnement
verzendnaamshipping namenom d'expédition
viscositeitviscosityviscosité
vlampuntfire pointpoint feu, point-feu
vlampuntflash pointpoint d'éclair
vluchtige organische verbindingen (VOV's)volatile organic compounds (VOCs)composés organiques volatils (COV)
volatiel, vluchtigvolatilevolatil
vonksparkétincelle
voorkomenappearanceaspect
voortplantingscel, gameetreproductive cell, gametecellule reproductrice, gamète
voortplantingsvermogenreproductive performance, reproductive efficiencyperformance de reproduction
vriespuntfreezing pointpoint de congélation
vuurterugslagflash backcoup de feu
werken met open vlamopen flame workstravaux à flamme nue
woordenboek van beroepstitelsdictionary of occupational titlesnomenclature des professions
wrang, bijtendacridâpre, amer
zeevervuilende stofmarine pollutantpolluant marin
zelfontbrandingstemperatuurauto-ignition temperaturetempérature d'auto-inflammation, température de combustion spontanée
zenuwvergifnerve poisonpoison neurotoxique
zure regenacid rainpluie acide
zuuracidacide
zuuracidicacide

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid: Wij hebben alles in het werk gesteld om op deze pagina's juiste en accurate informatie aan te bieden. Translink Technische vertalingen kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte informatie aanvaarden. Bij het samenstellen of vertalen van een MSDS dient u ook de informatie en documentatie te raadplegen, die worden verstrekt door de officiële instanties en/of regelgevende autoriteiten van het land waarin het veiligheidsinformatieblad of transportlabel zal worden gebruikt.

Voorwaarden voor het gebruik van de informatie op deze website: Het staat u vrij deze informatie en MSDS-termen te gebruiken, zowel voor commerciële als niet commerciële doeleinden. Het is u echter niet toegestaan de woordenlijst geheel of gedeeltelijk te kopiëren met de bedoeling deze op te slaan op een harde schijf of ander opslagmedium, noch om deze op een andere website te publiceren. Als u deze informatiebron nuttig acht voor de bezoekers van uw website, overweeg dan om ernaar te linken.

© 1998-2005 Translink bvba